ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 08/12/2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/01/2013-08/12/2013

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί υποβολής Τρίτου Πίνακα Προσωρινής Διανομής του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

 

Με την απόφαση 97/2/8.12.2013 (Συνεδρίαση 97/8.12.2013, Θέμα 2ο ΦΕΚ Β΄ 3105/8.12.2013) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε», και τέθηκε αυτό σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 μετά την κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε» του ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος, η οποία διορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 182/1/4.4.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016), σε αντικατάσταση της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε», πρώην ειδικού εκκαθαριστή του ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, Πίνακα Προσωρινής Διανομής, μετά την με αριθμό 221/17/17-3-2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.3.2016).  Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στις 11/4/2017 και στις 19/4/2017 η τελευταία.

Κάθε πιστωτής, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ παρ. 1 άρθρου 6 του ως άνω Κανονισμού, δικαιούται να λάβει, με δικά του έξοδα, από τον Ειδικό Εκκαθαριστή αντίγραφο του Πίνακα Προσωρινής Διανομής, και προς τούτο μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του πιστωτικού ιδρύματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας Υπό Ειδική Εκκαθάριση (οδός Αρεθούσης αρ.245, Χαλκίδα) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τις ώρες από 09:00 π.μ μέχρι και 14:00μ.μ
Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο: 22210-74185 και 2130887000.

                                                      

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

“PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση A.E.”

 

      

  Κωνσταντίνος Σ. Μητρόπουλος

     Δ/νων Σύμβουλος

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος διορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 97/2/2013 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄3105/08.12.2013).    

                                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. 51/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σχετικά με την αίτησή του περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 27.06.2014 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και εκείνων οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης προθεσμίας. Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων διεξήχθη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) την 19η Μαρτίου 2015 κατόπιν σχετικής αναβολής από την αρχική δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2015.

 

Χαλκίδα, 14 Οκτωβρίου 2015

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»

Περικλής Χατζησάββας

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί ορισμού της εξ αναβολής δικασίμου επί της εκθέσεως της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ως ειδικού εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος διορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 97/2/2013 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄3105/08.12.2013).        

                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ' αριθ. 21/2/04.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 27.06.2014 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων είχε ορισθεί να διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2015. Η εν λόγω δικάσιμος ανεβλήθη για την 19η Μαρτίου 2015 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

 

Χαλκίδα, 9 Φεβρουαρίου 2015

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»

Περικλής Χατζησάββας

 

 

 

11/11/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περί ορισμού δικασίμου επί της εκθέσεως της εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ως ειδικού εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση» περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος.

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», ο οποίος διορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 97/2/2013 Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄3105/08.12.2013).                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ' αριθ. 21/2/04.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο ορίζει ότι οι αντιρρήσεις κατά απαιτήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή και οι αντιρρήσεις κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού, εισάγονται αμελλητί από κοινού στο σύνολό τους ενώπιον του Πτωχευτικού Δικαστηρίου από τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, προέβη σε σύνταξη και κατάθεση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τμήματος Εκουσίας Δικαιοδοσίας) δικογράφου περί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση», οι οποίες ασκήθηκαν από τον ίδιο και συμπεριελήφθησαν στην από 27.06.2014 έκθεση επαληθεύσεως αυτού, καθώς και αυτές οι οποίες ασκήθηκαν από τους πιστωτές εντός της προβλεπομένης στο άρθρο 4 παρ. 2 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας.

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 5ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00, με αριθμό πινακίου 1 και οι πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος καλούνται να παραστούν όποτε και όπου ανωτέρω ορίζεται.

Ότι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014, και με δεδομένο ότι ο αριθμός των πιστωτών προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων υπερβαίνει τους εκατό (100), η κλήτευση των διαδίκων αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο προς γνώση των πιστωτών και για τις νόμιμες συνέπειες.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει με δικά του έξοδα αντίγραφο της έκθεσης περί εισαγωγής αντιρρήσεων από τον Ειδικό Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή.

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση (οδός Αρεθούσης αρ. 245, Χαλκίδα), από 10.11.2014 έως 31.12.2014, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τις ώρες από 09.00 π.μ. μέχρι και 14.00 μ.μ.

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στo τηλέφωνo: 22210-74185.

 

Χαλκίδα, 7 Νοεμβρίου 2014

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»

Περικλής Χατζησάββας

 

 

 

01/07/2014

Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

     Mε την υπ’αρ. 97/2/8.12.2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 3105/08.12.2013), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8, 67 και 68 του ν. 3601/2007.

     Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Εκκαθαριστή «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε», Περικλής Χατζησάββας, που διορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 97/2/8.12.2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 3105/08.12.2013) ως Ειδικός Εκκαθαριστής του Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Ότι κατάρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (απόφαση 21/04.11.2011 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ – ΦΕΚ Β 2498/04.11.2011) έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 4 του ως άνω Κανονισμού αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν υποβάλλονται εγγράφως προς τον ειδικό εκκαθαριστή στα γραφεία της έδρας της υπό ειδική εκκαθάριση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στην Χαλκίδα, επί της οδού Αρεθούσης, αρ. 245, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 15.07.2014. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», (οδός Αρεθούσης, αρ. 245, Χαλκίδα, Εύβοια) από την 01.07.2014 και τις ώρες 10.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.Μεταμόρφωση, 30.06.2014
Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»
Περικλής Χατζησάββας

 

 

14/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών/επενδυτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία μη επιτυχή αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου γνωστοποιούμε ότι η απόδοση των σχετικών ποσών διενεργείται, από 14.02.2014 , μέσω των καταστημάτων της ALPHA BANK. Για την διευκόλυνση σας, ενημερώνουμε ότι απαραίτητο στοιχείο είναι ο αριθμός του σχετικού λογ/σμού που είχε ανοιχθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας και τον οποίο είναι δυνατόν να πληροφορείστε με επικοινωνία σας στα εξής τηλέφωνα 22210-75307 (εσωτερ. 1106, 1109, 1133, 1114, 1201), 22210-75925 και 22210-74185

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 


Προηγούμενη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας που έχουν δανειακές υποχρεώσεις προς αυτήν (επιχειρηματικά-στεγαστικά-προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια) γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε ότι η εξόφληση των οφειλών αυτών μπορεί να γίνεται ως ακολούθως: 

  • Από 2.1.2014 σε όλα τα Καταστήματα της ALPHA BANK με πίστωση του υπ΄αριθ. 2330 0200 2002 373 λογ/σμού (IBAN GR87 0140 2330 2330 0200 2002 373) στο όνομα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»
  • Από 7.1.2014 στο ταμείο του Κεντρικού Κατ/τος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας (Αρεθούσης 245), με καταβολή μετρητών.


Ειδικότερα, οι πελάτες που θα επιλέγουν την ALPHA BANK για την εξόφληση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να αναγράφουν στο σχετικό παραστατικό της κατάθεσης, τα στοιχεία τους καθώς και τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού τους που τηρείται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2221074185 και 2221083007.


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ