ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

 

 

01/07/2014

Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

     Mε την υπ’αρ. 97/2/8.12.2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 3105/08.12.2013), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8, 67 και 68 του ν. 3601/2007.

     Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Εκκαθαριστή «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε», Περικλής Χατζησάββας, που διορίστηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 97/2/8.12.2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 3105/08.12.2013) ως Ειδικός Εκκαθαριστής του Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

      Ότι κατάρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων (απόφαση 21/04.11.2011 της ΕΠΑΘ της ΤτΕ – ΦΕΚ Β 2498/04.11.2011) έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 4 του ως άνω Κανονισμού αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν υποβάλλονται εγγράφως προς τον ειδικό εκκαθαριστή στα γραφεία της έδρας της υπό ειδική εκκαθάριση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στην Χαλκίδα, επί της οδού Αρεθούσης, αρ. 245, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 15.07.2014. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», (οδός Αρεθούσης, αρ. 245, Χαλκίδα, Εύβοια) από την 01.07.2014 και τις ώρες 10.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.Μεταμόρφωση, 30.06.2014
Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή
«ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε»
Περικλής Χατζησάββας

 

14/02/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών/επενδυτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας οι οποίοι συμμετείχαν στην τελευταία μη επιτυχή αύξηση του συνεταιριστικού της κεφαλαίου γνωστοποιούμε ότι η απόδοση των σχετικών ποσών διενεργείται, από 14.02.2014 , μέσω των καταστημάτων της ALPHA BANK. Για την διευκόλυνση σας, ενημερώνουμε ότι απαραίτητο στοιχείο είναι ο αριθμός του σχετικού λογ/σμού που είχε ανοιχθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας και τον οποίο είναι δυνατόν να πληροφορείστε με επικοινωνία σας στα εξής τηλέφωνα 22210-75307 (εσωτερ. 1106, 1109, 1133, 1114, 1201), 22210-75925 και 22210-74185

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 


Προηγούμενη ανακοίνωση:

Στα πλαίσια ενημέρωσης των πελατών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας που έχουν δανειακές υποχρεώσεις προς αυτήν (επιχειρηματικά-στεγαστικά-προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια) γ ν ω σ τ ο π ο ι ο ύ μ ε ότι η εξόφληση των οφειλών αυτών μπορεί να γίνεται ως ακολούθως: 

  • Από 2.1.2014 σε όλα τα Καταστήματα της ALPHA BANK με πίστωση του υπ΄αριθ. 2330 0200 2002 373 λογ/σμού (IBAN GR87 0140 2330 2330 0200 2002 373) στο όνομα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)»
  • Από 7.1.2014 στο ταμείο του Κεντρικού Κατ/τος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας (Αρεθούσης 245), με καταβολή μετρητών.


Ειδικότερα, οι πελάτες που θα επιλέγουν την ALPHA BANK για την εξόφληση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να αναγράφουν στο σχετικό παραστατικό της κατάθεσης, τα στοιχεία τους καθώς και τον αριθμό του δανειακού λογαριασμού τους που τηρείται στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας.
Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2221074185 και 2221083007.


ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ  (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ